Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
XXXVIII Sesja w dniu 26 października 2021, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16, w Murowanej Goślinie
SO.0002.11.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:20
2.
Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 28 września 2021 r.10:21
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.10:25
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2021-2036.10:27
5.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Murowanej Goślinie.10:28
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trojanowo,gmina Murowana Goślina.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie praw własności nieruchomości położonej w Kamińsku w formie darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego.10:48
8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 31/5 położonej w obrębie Łoskoń Stary,gmina Murowana Goślina.10:50
9.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr. 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie.10:56
10.
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.11:01
11.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2022,poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso.11:03
12.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.11:41
13.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.
14.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadami komunalnymi.
15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/356/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy,lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.11:43
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego, pomiędzy Miastem Oborniki,Miastem i Giminą Murowaną Gośliną,Gminą Czerwonak,Miastem i Gminą Swarzędz,Miastem i Gminą Pobiedziska,Gminą Kleszczewo,Gminą Kostrzyn a Miastem Poznaniem, w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Poznań niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Miasta Oborniki,Miasta i Gminy Murowana Goślina,Gminy Czerwonak,Miasta i Gminy Swarzędz,Miasta i Gminy Pobiedziska, Gminy Kleszczewo,Gminy Kostrzyn w Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.11:46
17.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.11:47
18.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".11:48
19.
Wyniki analizy oświadczeń majątkowych radnych.11:49
20.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina za okres od 13 września do 17 października 2021 r.11:49
21.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.11:51
22.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.12:08
23.
Interpelacje,wolne głosy i wnioski.12:52
24.
Zamknięcie obrad Sesji.12:52