Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXXVI Sesja w dniu 31 października 2017, godz. 13:00, w auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a

Dyskusja

1.
Otwarcie XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokół
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
10.
Informacja Wójta Gminy Białe Błota nt. propozycji rozbudowy ferm drobiu w miejscowości Ciele.
11.
Informacja Prezesa ZWiUK nt. zamknięcia stacji zlewnej.
12.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota
2)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele;
3)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
4)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.;
5)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.;
6)
w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów;
7)
w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
8)
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych;
9)
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych;
10)
zmieniająca uchwałę sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017;
11)
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017;
12)
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota;
13)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota;
14)
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
15)
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
16)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.45.2017);
17)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.47.2017);
18)
w sprawie zamiany nieruchomości;
19)
w sprawie ponownego zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
13.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
14.
Interpelacje i zapytania radnych.
15.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
16.
Wolne wnioski i zapytania.
17.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
18.
Zakończenie obrad XXXVI Sesji VII Kadencji