Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXIV Sesja w dniu 26 czerwca 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miasta Józefowa.
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:38
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.14:38
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.14:45
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.14:47
6.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.14:48
7.
Uchwała zatwierdzająca zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych o odwołaniu zakazu korzystania z rekreacyjnych i sportowych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Józefowa.14:49
8.
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Józefowa.14:53
9.
Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa:
a)
przedstawienie raportu o stanie Miasta Józefowa w 2019 roku;
b)
debata nad raportem o stanie Miasta Józefowa w 2019 roku;
c)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa.16:18
10.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2019 r.16:21
11.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 r.:
a)
stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;
b)
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 rok;
Załączniki
uchwała RIO
c)
głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 rok;
d)
głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 rok.16:41
12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.16:42
13.
Protokół z kontroli rozliczenia dotacji Miasta dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku.16:43
14.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.16:45
15.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.17:00
16.
Wolne wnioski.17:05
17.
Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta Józefowa.