Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
26 Posiedzenie w dniu 20 września 2021, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.2.26.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie zamiany lokalu (dot. Stowarzyszenia Stal Fiction). (opiniują trzy Komisje)
Załączniki
zamiana lokalu
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 rok . (punkty od 3 do 7 opiniuje Komisja Budżetu i Komisja Gospodarki Komunalnej)
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 7 czerwca 2021roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki p.n. Fabryka – Urbi Ferro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 54.954,53zł) (punkty od 8 do 12 opiniuje Komisja Budżetu)
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 24.952,95zł).
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 36.099,29zł).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 24.213,52zł).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Stalowa Wola na przystąpienie do realizacji projektu p.pn „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
15.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Stalowa Wola.
16.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Stalowej Woli.
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz zamianę nieruchomości gruntowych w związku z regulacją pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. Ogińskiego.
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości gruntowej (dot. działek nr 966/55, 928, itd.).
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki 101/5, 101/6).
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 1622/7).
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęte są pod drogę powiatową nr 1024R-ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.
22.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Górki.
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych ( dot. działki 1732/2, itd.).
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki 835/26).
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 102/578 i in.).
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 2233/18 obr. 3)
27.
Opinia Komisji w sprawie wniosku o wybudowanie placu zabaw
28.
Zamknięcie obrad Komisji