Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XLIII Sesja w dniu 21 września 2021, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala nr 17. Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372)
BR-II.0002.43.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:18
2.
Przyjęcie protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Miejskiej.09:18
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.10:00
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 rok - autopoprawka.10:14
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka.10:17
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 7 czerwca 2021roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.10:18
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Stalowa Wola na przystąpienie do realizacji projektu p.pn „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.10:52
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli w wieku powyżej 65 lat.10:56
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Stalowa Wola.11:27
12.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Stalowej Woli.11:28
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz zamianę nieruchomości gruntowych w związku z regulacją pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. Ogińskiego- autopoprawka11:30
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 1622/7).11:31
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki p.n. Fabryka – Urbi Ferro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.11:34
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości gruntowej (dot. działek nr 966/55, 928, itd.).11:35
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki 101/5, 101/6).11:36
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęte są pod drogę powiatową nr 1024R-ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.11:37
19.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Górki.11:37
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych ( dot. działki 1732/2, itd.).11:38
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki 835/26).11:39
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 102/578 i in.).11:40
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 2233/18 obr. 3).11:40
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 54.954,53zł).11:52
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 24.952,95zł).11:53
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 36.099,29zł).11:54
27.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 24.213,52zł).11:54
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.11:55
29.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.12:01
30.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury.12:01
31.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.12:13
32.
Sprawy różne.12:15
33.
Zamknięcie obrad Sesji.12:15