Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 20 października 2017, godz. 09:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
WB-PP.0012.7.11.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zaopiniowanie projektów uchwał na XL Sesję RMiG Kórnik.
a)
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki
b)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie ulicy Kowalskiej
e)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin
3.
Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku sołectwa Borówiec Nowy o stwierdzenie nieważnosci mpzp w rejonie ul. Spółdzielczej-etap I(uchwała nr L/552/2014)
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.