Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 18 października 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.207, Ip. p.
BRM.KŚiRW.0012.3.9.2017

Dyskusja

0
godz.13.00 - „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” - spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .
0
godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
godz.14.00 – posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi - otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2027.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Swarzędzu, w skład którego wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 30, 31, 50 i 51.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Augusta Cieszkowskiego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – ul. Cmentarna.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – ul. Rabowicka.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część D.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.
0
Gospodarka Niskoemisyjna, plany na 2018 rok.
0
Propozycje do planu pracy na rok 2018.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.