Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 22 września 2017, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.10.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017 – 2026.
4.
Wysłuchanie informacji nt.:
a)
opłaty od posiadania psów,
b)
opłaty targowej.
5.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025,
d)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
e)
darowizny nieruchomości położonej w Kórniku,
f)
zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. Czmoń, gm. Kórnik,
g)
zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. Skrzynki, gm. Kórnik,
h)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wynajęcia nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,
i)
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Robakowo, gm. Kórnik.
6.
Zapoznanie się z sprawozadniem z wykonania budżetu MiG Kórnik w pierwszym półroczu 2017 roku.
7.
Spotkanie z dyrektorem KOK.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.