Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 20 września 2017, godz. 14:00
BRM.KŚiRW.0012.3.8.2017

Dyskusja

0
Godz.13.00 – „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .13:39
0
Godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.13:55
0
Godz.14.00 – posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.14:42
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie usług edukacyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie przebudowy i utrzymania drogi serwisowej odc. Swarzędz – Paczkowo oraz budowy i utrzymania zbiornika retencyjnego po południowej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. gen. Józefa Bema.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Józefa Chełmońskiego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Zalasewo – ul. Armii Poznań.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo – os. Tarasowe.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – ul. Jasna.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Na Stoku.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Hetmańska.
0
Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2017 roku.14:51
0
Propozycje członków Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi do projektu budżetu na 2018 r.
0
Sprawy bieżące.15:06
0
Zakończenie.