Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 21 września 2017, godz. 14:00
BRM.KOKiS.0012.5.8.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie usług edukacyjnych.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie przebudowy i utrzymania drogi serwisowej odc. Swarzędz – Paczkowo oraz budowy i utrzymania zbiornika retencyjnego po południowej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. gen. Józefa Bema.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Józefa Chełmońskiego.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Zalasewo – ul. Armii Poznań.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo – os. Tarasowe.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – ul. Jasna.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Na Stoku.
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Hetmańska.
3.
Promocja Miasta i Gminy Swarzędz.
4.
Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2017 roku, szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu.
5.
Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu.
6.
Sprawy bieżące – w tym informacja na temat przygotowań do obchodów 380 – lecia lokacji miasta Swarzędza.
7.
Zakończenie.