Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
24 Posiedzenie w dniu 31 maja 2021, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.24.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Opinia Komisji w sprawie przyznania dotacji celowej Fundacji „Przywróćmy Pamięć”. (opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu)
3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2023”. (punkty od 3 do 16 opiniują Komisje: Budżetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej)
a)
Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2023 (prezentacja on-line, prezentujący: REFUNDA Maciocha i Stanko Sp. k.).
4.
Raport z audytu rekompensaty wypłaconej MZK Sp. z o.o. za okres 2018-2019 –(prezentacja on-line, prezentujący: International Management Services Sp. z o.o.
5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
8.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
9.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli” oraz nadania jej statutu.
10.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Stalowej Woli.
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
14.
Opinia Komisji w sprawie zakupu nieruchomości.
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 49.580,57zł).
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 44.771,26zł).
17.
Opinia Komisji w sprawie umorzenia zaległości czynszowych. (opiniuje Komisja Budżetu i Finansów))
18.
Opinia Komisji w sprawie wniosku o przebudowę ul. Parkowej.(punkty od 18 do 32 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
19.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola (zmiana dotyczy obszaru położonego przy ul. Przemysłowej).
20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przemysłowa I w Stalowej Woli.
21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy obszarów położonych przy ul. Ofiar Katynia).
22.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ofiar Katynia I w Stalowej Woli.
23.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola.
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 747/138, itd.)
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 167/15).
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 102/667).
Załączniki
102-667 obr. 6
27.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki 287/13 i in.)
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1734/2, itd.)
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych (dot. dz. 686/248, itd.).
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. dz. 906/19, itd.).
31.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (zmiana uchwały nr XXXVIII/418/2021 z dnia 26 marca 2021r.).
32.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 102/802 i 103/16).
33.
Zamknięcie obrad Komisji.