Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XL Sesja w dniu 7 czerwca 2021, godz. 09:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 10(sala konferencyjna - II piętro). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm./
BR-II.0002.40.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:59
2.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miejskiej.09:59
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.12:25
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.12:58
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok autopoprawka.13:07
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka13:09
7.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.13:13
8.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli” oraz nadania jej statutu -autopoprawka.14:27
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.14:28
10.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Stalowej Woli.14:29
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola (zmiana dotyczy obszaru położonego przy ul. Przemysłowej).14:30
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przemysłowa I w Stalowej Woli.14:31
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy obszarów położonych przy ul. Ofiar Katynia).14:32
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ofiar Katynia I w Stalowej Woli.14:32
15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2023”.14:33
16.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola.14:34
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 747/138, itd.)14:35
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 167/15).14:35
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 102/667).14:36
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki 287/13 i in.)14:36
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1734/2, itd.)14:37
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych (dot. dz. 686/248, itd.).14:38
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. dz. 906/19, itd.).14:39
24.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (zmiana uchwały nr XXXVIII/418/2021 z dnia 26 marca 2021r.).14:39
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 102/802 i 103/16).14:40
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.15:57
27.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.15:56
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 44.771,26zł) - autopoprawka.15:56
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 49.580,57zł).15:57
30.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021.15:58
31.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubu samopomocy.15:59
32.
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.16:01
33.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za 2020rok.16:02
34.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Stalowa Wola.16:02
35.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym – zestawienie zbiorcze za lata 2018-2020.16:03
36.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym –zestawienie zbiorcze za lata 2017-2020.16:04
37.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym.16:05
38.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym – zestawienie zbiorcze za lata 2017-2020.16:06
39.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020rok.16:06
40.
Sprawozdanie z realizacji programu „Stalowowolska Duża Rodzina” za 2020rok.16:07
41.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.16:12
42.
Sprawy różne.16:15
43.
Zamknięcie obrad Sesji.16:15