Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXXIV Sesja w dniu 29 sierpnia 2017, godz. 13:00, w auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a

Dyskusja

1.
Otwarcie XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.;
2)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;
3)
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota;
4)
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach;
5)
w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej;
6)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach;
7)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach;
8)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie;
9)
zmieniająca uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;
10)
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
11)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
12)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
Załączniki
KGP.0006.41.2017
13)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
14)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka;
15)
w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota;
16)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota;
17)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
18)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
19)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.15.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
20)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
10.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.
Wolne wnioski i zapytania.
14.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.
Zakończenie obrad XXXIV Sesji VII Kadencji