Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 27 maja 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29.04.2021 r.).
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 r. Druk nr 1/XXXIII/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Druk nr 2/XXXIII/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Druk nr 3/XXXIII/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu ich rozliczania. Druk nr 4/XXXIII/2021
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. Druk nr 5/XXXIII/2021
12.
Wolne wnioski i informacje.
13.
Zamknięcie obrad.