Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
28 Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 25 maja 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ( 27.04.2021 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. Druk nr 1/XXXIII/2021
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Druk nr 2/XXXIII/2021
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Druk nr 3/XXXIII/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu ich rozliczania. Druk nr 4/XXXIII/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. Druk nr 5/XXXIII/2021
10.
Wolne wnioski.
11.
Zamknięcie obrad.