Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
13 Posiedzenie w dniu 13 maja 2021, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.5.13.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
3.
Sprawozdanie z realizacji programu „Stalowowolska Duża Rodzina” za 2020rok.
4.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020rok.
5.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Stalowa Wola.
6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubu samopomocy
7.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021.
8.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za 2020rok.
9.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym – zestawienie zbiorcze za lata 2018-2020.
10.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym – zestawienie zbiorcze za lata 2017-2020.
11.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym.
12.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020 za rok 2020 wraz z raportem ewaluacyjnym – zestawienie zbiorcze za lata 2017-2020.
13.
Informacja o formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Stalowa Wola
14.
Dyskusja nt. funkcji rzecznika osób niepełnosprawnych.
15.
Opinia Komisji w sprawie pisma dotyczącego utworzenia sklepu socjalnego.
Załączniki
sklep socjalny
16.
Zamknięcie obrad Komisji.