Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LVII Sesja w dniu 10 lipca 2017, godz. 14:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.0002.57.2017JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
Załączniki
zarzadzenie
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z LIII z 29 maja 2017 r.
b)
z LIV z 12 czerwca 2017 r.
c)
z LV z 19 czerwca 2017 r.
d)
z LVI z 26 czerwca 2017 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Sokółka.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokółka na lata 2017-2021.
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Sokółka na lata 2017-2021.
11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017-2021.
12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Sokółki.
13.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
14.
Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Andrzeja Łukaszewicza ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce.
15.
Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce radnego Andrzeja Łukaszewicza.
16.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Jadwigi Bieniusiewicz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
17.
Projekt uchwały w sprawie skarg Pana Stanisława Klimaszewskiego na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
18.
Projekt uchwały w sprawie Pana Janusza Biziuka na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
19.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka.
20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka.
21.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sokółce za 2016 rok.
22.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce za 2016 rok.
23.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. za 2016 rok.
24.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2016 rok.
25.
Sprawozdanie z działalności PPUH Agromech Sp. z o.o. za 2016 rok.
26.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2016 r.
27.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
28.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.