Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LVI Sesja w dniu 26 czerwca 2017, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.56.2017JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 rok.
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2016 rok,
b)
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
c)
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2016 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2016 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka i części obszaru Gminy Sokółka.
5.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka i części obszaru Gminy Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka i części obszaru Gminy Sokółka.
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka i części obszaru Gminy Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
10.
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka.
11.
Zamknięcie sesji.