Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXXII Sesja w dniu 27 czerwca 2017, godz. 13:00, w auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach

Dyskusja

1.
Otwarcie XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokół
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
10.
Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
11.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skarg na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota;
2)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.;
a)
opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu.
Załączniki
opinia RIO
b)
dyskusja.
c)
głosowanie.
3)
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok:,
a)
opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.
b)
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
Załączniki
wniosek KR
c)
dyskusja.
d)
głosowanie.
4)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
5)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;
6)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017;
7)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota;
8)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
9)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota;
10)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
11)
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw;
12)
w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
Załączniki
RGK.0006.32.2017
13)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.
Załączniki
RK.0006.38.2017
14)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
15)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
16)
w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej;
Załączniki
RGK.0006.35.2017
17)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.11.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
18)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
19)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
20)
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.55.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
21)
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.82.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
22)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.10.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
12.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13.
Interpelacje i zapytania radnych.
14.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
15.
Wolne wnioski i zapytania.
16.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
17.
Zakończenie obrad XXXII Sesji VII Kadencji.