Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXVIII Sesja w dniu 26 marca 2021, godz. 16:00, w trybie zdalnym stosownie do art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.).
BR-II.0002.38.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.16:13
2.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.16:14
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok. - autopoprawka.16:17
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka.16:19
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.16:22
6.
projekt uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli (autopoprawka - zgłosi Pani M. Morawska).16:26
7.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola.16:27
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części dz. nr 1, części dz. nr 2249/14 itd.).16:28
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części dz. nr 747/136).16:28
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części dz. nr 1105) - autopoprawka.16:32
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 65/57 i 65/58).16:33
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 313/34).16:34
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 361/12).16:35
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 700/11 i 1032/2).16:35
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 879).16:36
16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX /860/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.16:38
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości (dot. lokalu przy ul. ks. J. Popiełuszki 28)16:39
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 3045).16:40
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1458/8, itd.).16:41
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dot. działki nr 1668/104, itd.).16:41
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.16:43
22.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stalowa Wola do roku 2030”.16:44
23.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026".17:11
24.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli (autopoprawka - zgłosi Pan S. Piechota).17:14
25.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Prezydenta Miasta Stalowej Woli za bezzasadną.18:47
26.
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.18:51
27.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli za 2020rok.19:07
28.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.20:22
29.
Sprawy różne.20:22
30.
Zamknięcie obrad Sesji.20:22