Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
23 Posiedzenie w dniu 24 marca 2021, godz. 16:00, w trybie zdalnym
BR- III.0012.2.23.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Opinia Komisji w sprawie projektu umowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o. o.(punkty od 2 do 6 opiniują trzy Komisje)
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX /860/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
5.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu użytkowego.(ul. Popiełuszki 4)17:03
6.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu użytkowego (ul. Hutnicza 8).17:23
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok. (punkty 7 i 8 opiniuje Komisja Budżetu i Komisja Gospodarki).17:30
9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli. (punkty od 9 do 26 opiniuje Komisja Gospodarki).
10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
11.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola.
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części dz. nr 1, części dz. nr 2249/14 itd.).17:53
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części dz. nr 747/136).
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części dz. nr 1105).
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 65/57 i 65/58).
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 313/34).18:01
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 361/12).
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 700/11 i 1032/2).
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 879).
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości (dot. lokalu przy ul. ks. J. Popiełuszki 28)18:12
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 3045).18:19
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1458/8, itd.).18:19
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1668/104, itd.).18:19
24.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stalowa Wola do roku 2030”.
25.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026".18:32
26.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli.
27.
Zamknięcie obrad Komisji.