Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
26 Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 23 marca 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 - hybrydowy tryb obradowania

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. (23.02.2021 r.)
4.
Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. Druk nr 1/XXXI/2021
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. Druk nr 2/XXXI/2021
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 3/XXXI/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Chojeńska Karta Mieszkańca”. Druk nr 4/XXXI/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna. Druk nr 5/XXXI/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 3/2 na rzecz najemcy. Druk nr 6/XXXI/2021
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna. Druk nr 7/XXXI/2021
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10. Druk nr 8/XXXI/2021
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33. Druk nr 9/XXXI/2021
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93. Druk nr 10/XXXI/2021
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129. Druk nr 11/XXXI/2021
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach, Brwice 35.Druk nr 12/XXXI/2021
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. Druk nr 13/XXXI/2021
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Chojnie. Druk nr 14/XXXI/2021
19.
Wolne wnioski.
20.
Zamknięcie obrad.