Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 20 czerwca 2017, godz. 14:30, w w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105.
BRM.KSS.0012.4.6.2017

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz w roku szkolnym 2017/2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy alei w mieście Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janikowo.
0
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.