Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi
XXVII Sesja nr 27 w dniu 25 marca 2021, godz. 11:00, w trybie zdalnym
27

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Kultura, sport i rekreacja w mieście:
-
Sprawozdanie Komisji Kultury,
-
Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
-
Dyskusja.
6.
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście:
-
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej,
-
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rumi,
-
Dyskusja.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2023. Druk Nr 398 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025. Druk Nr 399 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok”. Druk Nr 404 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 413 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 414 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Druk Nr 401 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego dla których Gmina Miejska Rumia jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Druk Nr 400 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie w 2021 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Druk Nr 405 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego. Druk Nr 396 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXV/349/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 397 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r., dla obszarów w rejonie ul. Lipowej, w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Topolowej. Druk Nr 403 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Władysława Andersa dla stref 17.M oraz 18.M,U. Druk Nr 392 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/259/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Tysiąclecia. Druk Nr 393 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/351/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MW.U1. Druk Nr 394 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21a.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 r. dla stref 20.KDD oraz 5.MN,U1. Druk Nr 417 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na lata 2017 – 2030. Druk Nr 395 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Kalinowej. Druk Nr 406 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Wiązowej. Druk Nr 407 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Cegielniana) Druk Nr 408 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Konopnicka) Druk Nr 409 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Gdańska) Druk Nr 415 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miejską Rumia spółki prawa handlowego pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi. Druk Nr 411 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miejską Rumia wniosku no wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej spółce pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi. Druk Nr 412 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2021. Druk Nr 410 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
30a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 416 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
31.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
32.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
33.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
34.
Zapytania i interpelacje.
35.
Zakończenie obrad sesji.