Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XLVI Sesja w dniu 13 czerwca 2017, godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, sala sesyjna

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.16:05
2.
Stwierdzenie quorum radnych.16:06
3.
Przyjęcie porządku obrad.16:09
4.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 16 maja 2017r.16:11
5.
Rozpatrzenie wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2016:
a)
zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne16:31
b)
zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Tarnowo Podgórne16:31
c)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami16:31
d)
zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne16:31
e)
zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne17:12
f)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu wykonania budżetu za rok 201617:16
g)
przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórne17:24
h)
wystąpienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne17:37
i)
dyskusja18:10
j)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt 118:12
k)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2016 – projekt 218:15
6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – projekt nr 318:39
b)
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt nr 418:44
c)
wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLII/664/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/596/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej – projekt nr 518:51
e)
określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – projekt nr 720:21
f)
zmiany Uchwały Nr XLIV/694/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 maja 2017r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego - projekt nr 820:23
g)
uchwalenia Regulaminu użytkowania wybiegu dla psów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt nr 920:24
h)
zmiany uchwały o dostosowaniu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego – projekt nr 1020:26
7.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne21:08
8.
Interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski21:34
9.
Zakończenie obrad21:34