Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
25 Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady MIejskiej w Chojnie w dniu 23 lutego 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 15 grudnia 2020 r.; 30 grudnia 2020 r. i 26 stycznia 2021 r.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2020.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Druk nr 1/XXX/2021
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców gminy Trzcińsko - Zdrój. Druk nr 2/XXX/2021
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok Druk nr 3/XXX/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia kierownikowi świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Druk nr 4/XXX/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 5/XXX/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 310/1. Druk nr 6/XXX/2021
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości, położonej w obrębie 5 m. Chojna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/2 na cele publiczne. Druk nr 7/XXX/2021
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego. Druk nr 8/XXX/2021
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotra Sterkowskiego. Druk nr 9/XXX/2021
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland. Druk nr 10/XXX/2021
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Katarzyny Puchała. Druk nr 11/XXX/2021
16.
Wolne wnioski.
17.
Zamknięcie obrad.