Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXIII Sesja w dniu 24 lutego 2021, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5 - Zarządza się możliwość uczestniczenia w sesji przez Radnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.13:09
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20.01.2021 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2021.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łazy”.
Załączniki
9Głosowanie
a)
Głosowanie nad uwagą nr 1.
b)
Głosowanie nad uwagą nr 2.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2021 roku”.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
14.
Informacje i sprawy różne.
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.13:58