Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
21 Posiedzenie w dniu 10 lutego 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR- III.0012.2.21.2021, BR- III.0012.7.30.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o. (punkty od 2 do 11 opiniują obie Komisje).
3.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Stalowej Woli o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią oraz na wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
12.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 (punkt 12 opiniuje Komisja Budżetu).
13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/367/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień. (punkty od 13 do 33 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
14.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy nowych terenów inwestycyjnych poniżej IKEA) .
16.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli.
18.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
19.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli.
20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
22.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych w Stalowej Woli.
23.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
24.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia elektroenergetyczna 110 kV w Stalowej Woli.
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 952/1).
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 1028 i 1357).
27.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 1352/199).
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot dz. nr 2743/85).
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. 1760/2, itd.).
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. 76/7).
31.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dot. uchylenia uchwały Nr V/40/2019).
32.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęta jest pod drogę powiatową nr 2502R – ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap.
33.
Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. „Solidarności)
34.
Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Czeremchowa).
35.
Zamknięcie obrad Komisji.