Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXVI Sesja w dniu 16 lutego 2021, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
1)
Wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie punktu "Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku"09:16
2.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2021 rok.
1)
przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,09:17
2)
odczytanie projektu uchwały budżetowej,09:17
3)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,09:17
Załączniki
RIO - budżet
4)
odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,09:24
5)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,09:30
6)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.09:32
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2021 – 2033.09:50
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.09:51
5.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji prac wykonanych na potrzeby ochrony na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno.09:55
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.09:57
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.09:59
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.10:00
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.10:07
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.10:08
11.
Podjecie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku10:21
12.
Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2020 r.10:46
13.
Sprawy różne.10:44