Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXIV Sesja w dniu 23 maja 2017, godz. 13:00, w STRAŻNICY OSP W KÓRNIKU
ABSOLUTORYJNA - SE-BRM.0002.5.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Część ABSOLUTORYJNA. Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2016 rok.
a)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat sprawozdania.
4.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za 2016 rok.
Załączniki
KOMISJA
5.
Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za 2016 rok.
a)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.
Załączniki
opinia
6.
Przedstawienie stanowisk pozostałych Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu.
7.
Dyskusja nt. wykonania budżetu.
8.
Podjęcie uchwał w bloku absolutoryjnym:
b)
przyjęcie uchwały absolutoryjnej.15:08
9.
Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Kórnik podjętych w 2016 r. oraz ze sposobu realizacji strategii rozwoju Gminy Kórnik.15:14
10.
część ROBOCZA:
11.
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji RMiG Kórnik.15:58
Załączniki
protokół 33
12.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
a)
informacje bieżące,
b)
informacje ws. odzewu na Apele Rady MiG Kórnik podjęte w 2017 roku.
13.
Sprawozdanie burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym, w tym:
a)
przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016,
Załączniki
sprawozdanie
b)
z wykonania przetargów,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
V
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa,
e)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Załączniki
Sprawozdanie_maj
14.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
15.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin,17:51
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec,17:52
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.
16.
Interpelacje i zapytania radnych.
17.
Odpowiedzi na interpelacje.
18.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
19.
Zakończenie sesji.