Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXVI Sesja w dniu 17 maja 2017, godz. 14:00, w sali nara Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytych: w dniu 23 lutego 2017 roku oraz w dniu 23 marca 2017 roku.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2017-2031.
Załączniki
4Głosowanie
5.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu.
Załączniki
6Głosowanie
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2016 rok.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2017.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Łazach.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Interpelacje radnych.
12.
Zapytania radnych.
13.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
14.
Odpowiedzi na zapytania.
15.
Wolne wnioski i informacje.
16.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.