Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXII Sesja w dniu 20 stycznia 2021, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Traugutta 5. -Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 16.12.2020 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031.
Załączniki
7autopoprawka
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2021.
Załączniki
8autopoprawka.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2021”.
Załączniki
9
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy w obrębie Chruszczobród.
Załączniki
10
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Załączniki
11
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2021 rok.
Załączniki
12
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2021 rok.
Załączniki
13
14.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2021 rok.
Załączniki
14
15.
Informacje i sprawy różne.
16.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
18.
Zamknięcie sesji.