Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXIV Sesja w dniu 29 grudnia 2020, godz. 13:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
EO.O.0002.34.2020BK

Dyskusja

2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2020 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030
5.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2021 rok,
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2021-2031.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sokółka.
9.
Informacja na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.
10.
Zamknięcie sesji.