Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
XXX sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2020, godz. 16:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury
OR.0002.30.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok,
b)
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
c)
utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Nowej Dębie,
d)
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Nowej Dębie,
e)
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 744/8),
f)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
g)
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023,
h)
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027,
j)
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
k)
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
l)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
5.
Wolne wnioski i informacje.
6.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.
Interpelacje i zapytania radnych.
8.
Zamknięcie obrad.