Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXIII Sesja w dniu 26 kwietnia 2017, godz. 13:00, w Sali Posioedzeń Rady MiG Kórnik,ul. Rynek1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.4.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 32
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a)
z wykonania przetargów,
Załączniki
kwiecien
b)
sprawozdanie z udzielonych w 2016 roku dotacji dla organizacji pozarządowych
Załączniki
sprawozdanie2016
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
d)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
kwiecien
e)
z prac Komisja Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok
c)
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018
e)
zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik
f)
dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik
g)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
h)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
i)
kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin
j)
zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku
k)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żerniki, gmina Kórnik
l)
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Kórniku, obręb Bnin
m)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo
n)
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017–2025
o)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
p)
likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie
r)
oświadczenia Rady MiG Kórnik w sprawie obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
s)
apelu ws. dopłaty do szkół
Załączniki
APEL
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie sesji.17:39