Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXVII Sesja w dniu 30 grudnia 2020, godz. 09:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57
AD.0012.27.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)
wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie planu pracy
12.
Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)
Rewizyjnej
b)
Skarg, Wniosków i Petycji
c)
Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta
d)
Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
13.
Uchwalenie dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przyjęcie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszów Lubelski”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zakończenie obrad XXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski