Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2017, godz. 13:00
SE.BRM.0012.1.5.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kbif_2017.03.24
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018
c)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025,
d)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok,
e)
zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
f)
ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
Załączniki
doplatadoplata-uz
g)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
h)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotybudowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
i)
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017–2025,
j)
kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin,
k)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żerniki, gmina Kórnik,
l)
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Kórniku, obręb Bnin,
m)
zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku.
4.
Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
5.
Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu MiG Kórnik w 2016 roku.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.