Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 006-Komisja Mieszkaniowa, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
12 Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2020, godz. 16:00, w trybie zdalnym
BR-III.0012.5.12.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.(punkty od 2 do 4 opiniują cztery Komisje)16:14
3.
Projekt uchwały budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2021rok .
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. (punkty od 5 do 7 opiniuje Komisja Oświaty).
6.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2019/2020.
7.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.
8.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. (punkty od 8 do 11 opiniuje Komisja Rodziny)
9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli
11.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Stalowej Woli
12.
Zamknięcie obrad Komisji.