Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXVI Sesja w dniu 30 grudnia 2020, godz. 09:00, w trybie zdalnym stosownie do art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm./
BR-II.0002.36.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:58
2.
Informacja Wojewody Podkarpackiego dotycząca kampanii informacyjnej w zakresie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.10:05
3.
Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Miejskiej.10:05
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.- autopoprawka10:31
5.
Projekt uchwały budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2021rok - autopoprawka.13:56
6.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka..14:08
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020rok.- autopoprawka14:11
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.- autopoprawka14:15
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 795/28)- autopoprawka.14:17
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136)- autopoprawka.14:19
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 116) -autopoprawka.14:20
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 686/244)- autopoprawka..14:21
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęte są pod drogę powiatową nr 2502R – ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap- autopoprawka.14:24
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. dz. ew. nr 548/2 i nr 560/1)-autopoprawka.14:25
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.14:27
16.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminów targowisk miejskich- autopoprawka.
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z poszerzeniem pasa drogowego publicznej drogi gminnej ul. Chyły.15:00
18.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Stalowa Wola.”15:01
19.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień15:04
20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.15:04
21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łozy w Stalowej Woli.15:05
22.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.15:14
23.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.15:49
24.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samompomocy Nr 1 w Stalowej Woli.15:51
25.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Stalowej Woli.15:51
26.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.15:53
27.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.15:56
28.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Rozwadowski Klub Seniora w Stalowej Woli.16:06
29.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubu samopomocy16:07
30.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2019/2020.16:18
31.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.16:25
32.
Sprawy różne.16:31
33.
Zamknięcie obrad Sesji.16:31