Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2017, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1 pok.2017 I piętro
BRM.KSS.KOKiS.0012.4.4.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu części budynku położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny w rejonie ulic Paderewskiego i Poznańskiej oraz torów kolejowych w Swarzędzu”.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Swarzędzkim - plaża miejska”.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica - teren cmentarza i okolice”.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca 13 ha).
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
3.
Zmiany w systemie oświatowym związane z likwidacją gimnazjów.
4.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.