Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
20 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2020, godz. 16:00, w w trybie zdalnym
BR-III.0012.2.20.2020, BR-III.0012.3.16.2020, BR-III.0012.7.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku. (punkty od 2 do 6 opiniują trzy Komisje)
3.
Projekt uchwały budżetowej miasta Stalowa Wola na 2021 rok.18:23
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.18:27
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
a)
wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad18:58
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęte są pod drogę powiatową nr 250R – ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap (opiniują Komisje:Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej) .19:04
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 795/28) (punkty od 8 do 21 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej).19:07
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).19:10
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 116).19:15
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 101/5 i 101/6).
a)
Wniosek o zdjęcie z porządu obrad
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 686/244).19:31
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. dz. ew. nr 548/2 i nr 560/1).19:33
14.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminów targowisk miejskich.19:38
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z poszerzeniem pasa drogowego publicznej drogi gminnej ul. Chyły.19:41
16.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Stalowa Wola.”19:47
17.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026”20:09
18.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień .20:15
19.
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo Gminy Stalowa Wola.20:25
20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łozy w Stalowej Woli.20:25
21.
Opinia dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Stalowej Woli – rejon Stalowa Wola Rozwadów.
Załączniki
PKP zmiana studium
a)
Wniosek o wycofanie z porządku obrad20:26
22.
Zamknięcie obrad Komisji.20:26