Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Giżycko / Radni - Sesja
XXVIII Sesja w dniu 27 listopada 2020, godz. 13:00, w hala sportowa Parku Wodnego w Wilkasach

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie kworum.
3.
Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Anioły w koronie” - Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID – 19), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 76/6 położonej w obrębie geodezyjnym Sołdany.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie najmu budynku handlowo-usługowego, położonego w miejscowości Pierkunowo 3A.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Giżycko, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025.
13.
Zakończenie obrad.