Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXX Sesja w dniu 28 marca 2017, godz. 13:00, w auli Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
RGK.0002.3.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokół
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7)
Komisja doraźna ds. rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
10.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
2)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
3)
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
4)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016;
5)
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota;
6)
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
7)
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
8)
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
9)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.15.2017);
10)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.16.2017);
11)
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota;
12)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
13)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.20.2017 );
14)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.19.2017).
15)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota
16)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota;
17)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR";
18)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Cielu ( RGK.0006.8.2017);
19)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Cielu ( RGK.0006.9.2017);
20)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR":
21)
zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
22)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej;
23)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
24)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
25)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Społecznej;
26)
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pt.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 158C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłęlach.
11.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12.
Interpelacje i zapytania radnych.
13.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14.
Wolne wnioski i zapytania.
15.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16.
Zakończenie obrad XXX Sesji VII Kadencji.