Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
21 Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 24 listopada 2020, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (27.10.2020 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok Druk nr 1/XXV/2020
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030. Druk nr 2/XXV/2020
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Druk nr 3/XXV/2020
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.(ulica Pochmurna) Druk nr 4/XXV/2020
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna. Druk nr 5/XXV/2020
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna. Druk nr 6/XXV/2020
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 7/XXV/2020
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 8/XXV/2020
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania własnego Gminy Widuchowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Druk nr 10/XXV/2020
14.
Wolne wnioski i informacje.
15.
Zamknięcie obrad.