Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Gręboszów
XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów w dniu 23 listopada 2020, godz. 15:00, w Szkole Podstawowej w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
OA.0002.22.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.15:14
2.
Przyjęcie porządku obrad.15:14
3.
Przyjęcie protokołu z XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2020 r. i z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 listopada 2020 r.15:24
4.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.15:52
5.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.15:58
6.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a)
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”,16:03
b)
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”,16:05
c)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,16:12
d)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,16:15
e)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,16:16
f)
ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,16:17
g)
obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,16:18
h)
zmiany uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości,16:20
i)
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,16:21
j)
zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska,16:25
k)
zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,16:31
l)
określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności,16:33
m)
zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów,16:36
n)
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,16:38
o)
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,16:41
p)
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania publicznego Gminy Gręboszów w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Gręboszów,16:44
r)
wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów.16:47
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy za 2019 rok.16:48
8.
Informacja Wójta Gminy Gręboszów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2019 rok.16:51
9.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.17:26
10.
Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.17:38
11.
Zakończenie obrad.17:38