Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XX Sesja w dniu 26 listopada 2020, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach - zarzadza się możliwość uczestniczenia w sesji przez Radnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.13:15
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 30.09.2020 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2020-2031.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.
13.
Informacje i sprawy różne.
14.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesji i otrzymanej korespondencji.
16.
Zamknięcie sesji.14:09