Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXIV Sesja w dniu 26 listopada 2020, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
-
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
7.
Inwestycje miejskie:
-
Informacja Burmistrza Miasta.
-
Dyskusja.
8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi dla realizacji inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowego”. Druk Nr 322 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 322
10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi w rejonie ul. Św. Józefa i ul. Łąkowej dla stref: C.7.RM,R,ZL, C.8.ZE,WS, C.9.R,ZL, C.10.ZL,WS, 006 KDL, 015 KDD. Druk Nr 323 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów ogólnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi. Druk Nr 341 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIII/170/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. dla strefy 2.ZP w rejonie ul. Sobieskiego. Druk Nr 342 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIII/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja. Druk Nr 343 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Czarnieckiego) Druk Nr 332 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Świętopełka) Druk Nr 335 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Różana) Druk Nr 337 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Piłsudskiego) Druk Nr 338 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Grabowa) Druk Nr 339 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej kostką betonową, położonej w Rumi w rejonie ul. Jałowcowej. Druk Nr 336 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego. Druk Nr 340 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do realizacji rządowego Programu ,,Wspieraj Seniora” oraz innych rządowych programów dotyczących ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Druk Nr 329 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Rumi do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. Druk Nr 328 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Administracja Budynków Komunalnych w Rumi. Druk Nr 333 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23a.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Druk Nr 334 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej Rumi oraz uchwałę Nr X/159/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/136/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 327 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
24a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Rumi. Druk Nr 344 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
24b.
Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. Druk Nr 345 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
25.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Referacie Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi.
26.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
27.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
28.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
29.
Zapytania i interpelacje.
30.
Zakończenie obrad sesji.