Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 17 lutego 2017, godz. 12:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik - ratusz bniński
SE-BRM.0012.1.3.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniu 13.01.2017r. oraz 20.01.2017r.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
wspólnej realizacji z Gminą Miłosław zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego
b)
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
c)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok
d)
kupna nieruchomości zabudowanej, położonej w Kórniku
e)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kórnik, gmina Kórnik
f)
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.