Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXII sesja Rady Miasta w dniu 9 października 2020, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.22.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego,Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tomaszów Lubelski na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej przy ul. Wańkowicza w Tomaszowie Lubelskim w drodze przetargu
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Wiśniowej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zbycie nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Roztocze i Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim zmienionej uchwałą Nr XIX/210/2020 z dnia 28 maja 2020 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działanie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej nieruchomości skarżącego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na bezczynność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki położonej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w sprawie nieterminowego załatwienia sprawy
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Rozpatrzenie skarg mieszkańców miasta na działalność Burmistrza Miasta dotyczących braku odpowiedzi na pismo i na bezczynność w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości na ul. Słowackiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
27.
Zakończenie obrad XXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski