Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 23 lutego 2017, godz. 14:00, w Osrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
BRM.KOKiS.0012.5.2.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Swarzędz
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2017 roku.
h)
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic : Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie”.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Husarska.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Żelazna.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Serdeczna.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Wesoła.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
3.
Analiza stanu przygotowań do obchodów Święta Patrona miasta.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.